ေရေဘးဒုကၡၾကံဳေတြ႕ေနသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ BFM မွ ထမင္းဘူးမ်ားလွဴဒါန္း

ေရေဘးဒုကၡၾကံဳေတြ႕ေနသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ BFM မွ ထမင္းဘူးမ်ားလွဴဒါန္း

ေရေဘးဒုကၡၾကံဳေတြ႕ေနသည့္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ကေမာၻဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း BFM မွ (၁၅.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ထမင္းဘူးမ်ား ေပးေ၀လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားေနေသာရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ (၁၀၀၀) ေက်ာ္အတြက္ ထမင္းဘူးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အလွဴရွင္ ေရာက္ရွိမႈနည္းသည့္ ျမိဳ႕စြန္ အနိမ့္ပိုင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားမွ ေရေဘးေရွာင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းအားလည္းေကာင္း နံနက္စာႏွင့္ ညေနစာထမင္းဘူးမ်ားကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲ(၁)ႏွင့္(၂)မွ၀န္ထမ္းမ်ားစုေပါင္း၍ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။