ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား လက္ခံရရွိျခင္း

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ "ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးလူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႕ဆု" ဆုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Euromoney Achievement Award for CSR 2015

ထို႔ျပင္ Euromoney အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမွ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ Water Project စီမံကိန္း ေအာငျ္မင္မႈအေပၚ “Euromoney Achievement Award for CSR 2015” ဆုကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ဤဆုသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ (၁၀)ႏိုင္ငံသာ ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပထမဦးဆံုး ဤဆုကို ရရွိသည့္  ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

 Read more about the winners of Euromoney CSR Achievement Award