ဆက္သြယ္ရန္

CSR Department
ကေမၻာဇဘဏ္ ရံုးခ်ဳပ္
အမွတ္. ၆၁၅/၁, ျပည္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ၊ ျမန္မာ
Tel: (+95) 01-538 075, 538 076, 538 078, 538 080