လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

"ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း" ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ လူမႈ၀န္းက်င္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားအား  ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊   လူမႈေရးအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍၊ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅)ရပ္ စနစ္တက်ခ်မွတ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

  • သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခံရပါက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ   ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊
  • အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈပညာေပးျခင္းႏွင့့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။
  • ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
  • လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးပ့ံပိုးရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
  • လူမႈ၀န္းက်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အႏွစ္သာရ

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ: "ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း" ကို ဦးေဆာင္ ေနသူမ်ားနွင့္တကြ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလံုးသည္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ခ်မွတ္ထားေသာ အေကာင္းဆံုး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည့္ က်င့္၀တ္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ဆက္လက္၍ အေရာက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ: "ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း"  သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အႀကီးမားဆံုး ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီ ထိေရာက္ ျမန္ဆန္ မွန္ကန္စြာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ "ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း"  သည္ လူမႈ၀န္းက်င္ႏွင့္တကြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ေျခမျပတ္ေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းမ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ခ်ဥ္းကပ္လွ်က္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ "ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း" ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ NGO မ်ားႏွင့္ INGO မ်ားသည္  အစဥ္အၿမဲ လက္တြဲ၍ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အတူတကြ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သေဘာထားတည္ၾကည္မႈ:  "ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း"  အေနျဖင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ခြဲျခားမႈမရွိပဲ၊ အယုတ္အလတ္အျမတ္မေရြး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ လူမႈ၀န္းက်င္မွ တဖန္ပ့ဲတင္ျပန္လာေသာ ေကာင္းသတင္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳသည္။