ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္း စိုျပည္ေစေရးအတြက္ “အနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း” မွ ဦးေဆာင္၍ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇအုပ္စုမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အတူတကြ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

 ထို႔ျပင္ ကေမၻာဇဘဏ္အေနျဖင့္လည္း ကေမၻာဇ၀န္ထမ္းမ်ားအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစ ရန္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား Recycling အမိႈက္ပံုးမ်ားျပဳလုပ္ကာ ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ေစျခင္း၊ ရံုးတြင္း အသံုးျပဳသည့္ Toners၊ Ink Cartridges မ်ားအား တစ္ခါထက္မက ပိုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အစားထိုးမွင္ ျပန္လည္ျဖည့္၍ အသံုးျပဳေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။