လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးပ့ံပိုးရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

"ပညာျမင့္မွ လူမ်ဳိးတင့္မည္ ပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင္မည္" ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ကေမၻာဇ ဘဏ္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားစြာ ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္တြင္ ဤသို႔ ထိေရာက္စြာ ပ်ဳိးေထာင္၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေပးျခင္းအားျဖင့္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ အသီးသီးတို႔တြင္ ထူးခၽြန္ကၽြမ္းက်င္စြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ေရရွည္ရပ္တည္ ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ Myanmar-Japan Association ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပညာထူးခၽြန္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တာ၀န္ယူေစလႊတ္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ေစခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း (၄၀)ဦး ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကေမၻာဇပညာသင္ဆုအေနျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ေရေၾကာင္းသိပၸံ/ ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူ (၄၅၀)ေယာက္အား Ph.D ဘြဲ႔ရယူႏိုင္သည္အထိ ပညာသင္ေၾကး ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေက်းလက္ေဒသ အသီးသီးရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းယံုမွ်မက၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေႏြးေထြးရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆံု၍ စိတ္ခြန္အားမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။