သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခံရပါက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း

"ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံအျပား ေရေဘးသင့္ခ်ိန္၊ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ လိုအပ္သမွ် ပါ၀င္လွဴဒါန္း ယံုမွ်မက၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္" (Irrawaddy News, August 7th 2015)

"ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း" သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ဇူလုိင္လမွ စတင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပား ေရႀကီးေရလ်ွံမႈျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတို႔ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇.၂) မီလီယံေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေဆာင္ရြက္ယံုမွ်မက၊ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အျခားပရဟိတ အသင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း အတူ လက္တြဲကာ က်ယ္က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ “ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္း”၏ တည္ေထာင္ သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းႏွင့္ ေဒၚနန္းခမ္းေနာင့္ တို႔မွလည္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပ Volunteer မ်ား၊ NGOမ်ား၊ INGO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကယ္ဆယ္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ ေရေဘး စတင္က်ေရာက္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္ေန႔က စတင္၍ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ကမၻာဇဘဏ္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ေထာင္ေပါင္း မ်ာစြာေသာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အသင့္စားသံုးႏိုင္ရန္ အတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်  အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္၍ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ 
တက္ၾကြစြာ ဦးစီးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္
“ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း”၏ ထူေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းအား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ဧရာ၀တီသတင္း၌ ဂုဏ္ျပဳေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။”

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ကေကြးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ မေမ႓ာဇဘဏ္မ်ားတြင္လည္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ား အသီးသီး ဖြင့္လွစ္ကာ ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမႈ အဝဝကို စနစ္တက် လက္ခံေပး၍ ေရေဘးသင့္ ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားထံအေရာက္ စနစ္တက် ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ လွဴဒါန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကေမၻာဇ ဘဏ္ႏွင့္ အတူ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းကူညီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ လွဴဒါန္းပစၥည္း အ၀၀အား ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ား အေရာက္ ေပးပို႔ရာတြင္ ကေမၻာဇ အနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား ကေမၻာဇ အုပ္စုပိုင္ MAI Airbus A320 ႏွင့္ AIR KBZ ATR 72-600 ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ သယ္ယူေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကေမၻာဇဘဏ္ အေနျဖင့္လည္း MI 17 ဟယ္လီေကာ္ပတာ မ်ားျဖင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ Y8 ထရပ္ကားမ်ား၊ ၂၂ ဘီး ထရပ္ကားႀကီး မ်ားျဖင့္ ကုန္းေၾကာင္း ခရီးလမ္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္တင္ သေဘာၤမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားျဖင့္ ေရေၾကာင္း လမ္းမွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသ အသီးသီးရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ထံအေရာက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ သယ္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား 
မည္မွ်ပင္ လမ္းခရီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေစကာမူ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံအေရာက္ ေပးလွဴခဲ့သည္။

ဤသို႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ၊ က်ယ္ပ်ံ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ “ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း” သည္ အျခား၊ NGOမ်ား၊ INGO မ်ားအား၊ ၄င္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍  တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ က်ပ္ေငြသိန္း (၁၀၀) မွ သိန္း (၃၀၀) အထိ ကူညီပ့ံပိုးေပးျခင္းျဖင့္ စံနစ္တက် ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရေဘးသင့္ အျခားေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းေဒသမ်ား သာမက၊ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း ထူထပ္ေပါမ်ားသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံပါ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ အဆိုး၀ါးဆုံး ေရေဘးသင့္ခံခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ (၂)ၿမိဳ႕တို႔အတြက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။