Water Project

Water Supply Project

ကေမာၻဇဘဏ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ကုိဝင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးေသာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀၊ ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ အတြက္ အထူးစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ Water Project စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ အရ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာျပည့္စံုေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၏ Water Project စီမံကိန္းႀကီးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၇.၂) မီလီယံေက်ာ္ အကုန္အက်ခံၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ မႏၱေလးေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ စက္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးခဲ့ကာ   ေရေကာင္းေရသန္႔မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ ေရရွားပါး ျပတ္လပ္သည့္ ဒုကၡ ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနခဲ့ရသည္။  ထိုေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ အိမ္သံုးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သဘာ၀မိုးေရမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္မွ နွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ သြားေရာက္ ခပ္ယူရသည့္ ေရကန္ငယ္မွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရကိုခက္ခဲစြာ ခပ္ယူအသံုးျပဳၾကရ၏။ ထိုသို႔ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာသည္ ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဒသစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ရိုက္ခတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ တိုင္းျပည္၀င္ေငြ၏ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အေပၚ မူတည္လွ်က္ ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အဓိက စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ ၾကက္သြန္၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လက္ဖက္ႏွင့္ အျခားေဒသထြက္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ မ်ားစြာတို႔သည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသမွ အဓိကထြက္ရွိ၏။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ Water Project မတိုင္မီ ကာလကတည္းက ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း  ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း သည္ ေန႔စဥ္ ေရဂါလံ (၅၀၀၀) အား၊ ထိုေရရွားပါးသည့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထံသို႔အေရာက္ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ေရ (၅) ဂါလံထက္္ ပို၍ မရခဲ့သျဖင့္ လံုေလာက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈျပႆနာအား အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးလိုျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို ေျပာင္းလဲေစမည့္ Water Project စီမံကိန္းႀကီးအား ကေမၻာဇမိသားစု၏ စိတ္ေစတနာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အျမန္ဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုး စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ Water Project စီမံကိန္းႀကီးမွ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၃) ခုျဖစ္သည့္ စက္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ တိမ္ေကာေနသည့္ ေရကန္ႏွင့္ဆည္မ်ား ျပန္လည္ တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ ေႏြရာသီ ေရရွားပါး  ေဒသမ်ားအေရာက္ ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေရျဖန္႔ေဝေပးျခင္း အစရွိသည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခါ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ ေရခ်ိဳထြက္ရွိႏုိင္မႈ အလားအလာ နည္းပါသည္ဟု သံုးသပ္ထားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကေမ႓ာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေန႔စဥ္ ၂၄ နာရီ ဂ်င္နေရတာ ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေပးထားသည့္ စက္ေရတြင္း စုစုေပါင္း(၇၅)တြင္း တူးေဖာ္ ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေရတုိင္ (၂၆၂) တိုင္၊ ေရေလွာင္ကန္ (၉၆) ကန္ပါဝင္ေသာ ဤစက္ေရတြင္းမ်ားမွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ ေဒသခံ ျပည္သူ စုစုေပါင္း (၁၃၈၉၆၈) ေသာက္သံုးေရခ်ိဳ လံုေလာက္စြာ ေသာက္သံုးႏိုင္ၿပီျစဖ္ပါသည္။ ဤ Water Project စီမံကိန္းႀကီး၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ယခုအခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဓႏု၊ ေကာင္ရိုး၊ ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ယင္း၊ လီဆူး၊ ကယမ္း၊ ကယားႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရငး္သားတို႔ႏွင့္တကြ ထိုေဒသမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္း (၄၉)ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု (၁၁) ရံု၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၆၀)၊ မီးသတ္႒ာန (၁၂)႒ာနႏွင့္ ေက်းရြာ (၇၅) ရြာတို႔အား က်ယ္ပ်ံ႕စြာ အက်ဳိးျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေရျဖန္႔ေဝမႈစနစ္သည္ ရြာလယ္မွ အစျပဳကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္တကြ ေတာင္ေပၚရွိ ကေလးမ်ား၏ စာသင္ေက်ာင္းပါမက်န္၊ မီးသတ္ဌာန၊ ေဆးရံုမ်ားအထိႏွင့္ အိမ္တုိုင္းရွိ ျပည္သူတုိင္းသန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရအား ထိေရာက္က်ယ္ပ်ံ႕စြာ ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ စနစ္ျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးထားသည္။          

Quantative Observation

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီး႒ာန၏ အ၀ီစိစက္ေရတြင္း တူးေဖာ္စက္ (၆) စီးပံံ့ပိုးေပးမႈျဖင့္ စက္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ခဲ့ရာမွ၊ ယခုအခါ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံထုတ္ အ၀ီစိစက္ေရတြင္း တူးေဖာ္စက္ အသစ္(၁) စီး ၀ယ္ယူ၍ ေက်ာက္တံုးမ်ား၊ ထံုးေက်ာက္မ်ား၊ ရႊံႏြံမ်ား၊ ေျမေစးမ်ား၊ ေျမေအာက္ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္သားမ်ား၊ ေက်ာက္ဂူမ်ားျဖင့္ လႊမး္ၿခံဳေနသည့္ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေရခ်ဳိကိန္းေအာင္းႏိုင္သည့္ ေနရာမွန္သမွ်၌ စက္ေရတြင္းမ်ား လိုက္လံ တူးေဖာ္ျခင္းျဖင့္ Water Project  စီမံကိန္းမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႕အျပား ေရရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားအေရာက္အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထိေရာက္က်ယ္ပ်ံ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခား ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာ္သူ ပရဟိတကြန္ယက္အဖြဲ႔ႏွင့္ Eleven Media တို႔ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသ အခ်ဳိ႔၌ စက္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး ကမကထ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ၿခိ္တ္ဆက္လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏  Water Project စီမံကိန္းႀကီး၏ နယ္ပယ္ကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္သည္အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ေရအလြန္ရွားပါးသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေက်ာ္သူပရဟိတကြန္ယက္မွ ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔၌ စက္ေရတြင္း စုစုေပါင္း (၂၂) တြင္း တူးေဖာ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရရွားပါး ေဒသမ်ား၌ ေဒသခံမ်ား ေရလြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္သန္၍ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မန္က်ည္းေရႊကူကန္ႀကီးအား ျပန္လည္ ဆယ္ယူ ေပးခဲ့သည္။ ဤကန္ႀကီး ဆယ္ယူၿပီးစီးပါက ေရဂါလံစုစုေပါင္း (၁၄) သန္း သိုေလွာင္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာ (၅) ရြာ ေရလံုေလာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တိမ္ေကာေနသည့္ ေရကန္ (၅) ကန္ႏွင့္ ဆည္ (၂) ဆည္ကို ျပန္လည္ဆည္ယူ တူးေဖာ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အယ္နီညိဳရာသီဥတု က်ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ဒဏ္ခံခဲ့ရကာ၊ ေရရွားပါးျပတ္လတ္မႈျပႆနာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသ၌ ေရရွားပါးမႈ ႀကံဳေတြ႔စဥ္ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ေရရွားပါးေဒသမ်ား အေရာက္ ေရျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရသယ္ယာဥ္ အသစ္(၄၃) စီး ၀ယ္ယူကာ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲမ်ားမွ တဆင့္ ေရျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ . 

ေရသယ္ယာဥ္ တစ္စီးလွ်င္ ေရဂါလံ (၃၀၀၀) သယ္ယူႏိုင္ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စု (၃၀၀) ခန္႔သို႔ ေရေပးေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေရရွားပါး ေဒသအသီးသီးသို႔   ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေရျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွ စတင္၍ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေရရွားပါး ေဒသမ်ားသို႔ ေရသယ္ယာဥ္ (၅)စီးျဖင့္ ေရျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ရာ၊ ဟဲဟိုး၊ ေတာင္ႀကီး၊ စစ္ကိုင္း၊ ေညာင္ေရႊ၊ တြံေတးၿမိဳ႕မ်ား၌ ၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလံ (၁,၃၀၉,၆၉၀) ဂါလံအား၊ လူဦးေရ (၁၅၄,၇၅၅) ေယာက္သို႔ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖန္႔ေ၀ေပးရျခင္းျဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ အဆိုပါေဒသမ်ား၌ စက္ေရတြင္းမ်ား မတူးေဖာ္ေပးႏိုင္မီ ကာလအၾကား၊ ေဒသခံမ်ား လြယ္ကူစြာ ေရရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၏ Water Project စီမံကိန္းႀကီးသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနမည့္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္အတြင္း ေဒသမ်ား၌ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာ မဖယ္ရွားႏိုင္သမွ်ကာလပတ္လံုး မရပ္နားပဲ  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။

Qualitative Observation

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမႈ၀န္းက်င္အတြက္ အေျခခံက်၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေရရွည္အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေစမည့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ Water Project စီမံကိန္းႀကီးေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းသည္ ေဒသ အတြက္ တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။  ေဘာ္ဆိုင္းၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသူေလး သည္ အိမ္သံုးရန္အတြက္ ယခင္ကဲ့သို႔ အခ်ိန္ႏွစ္နာရီမွ်ေပးကာ ေ၀းလံသည့္ေနရာအထိ သြားေရာက္ေရခပ္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ၊ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တူးေဖာ္ေပးထားသည့္ စက္ေရတြင္းအနီး ေရဘံုဘိုင္၌ လြယ္လင့္တကူ အခ်ိန္ကုန္လူမပမ္းပဲ သြားေရာက္ ေရခပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အားကိုး အားထားျပဳေနရေသာ ေဒသက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း၊ ယခင္ ေရရွားပါးခ်ိန္ သန္႔ရွင္းသည့့္ေရ အသံုးမျပဳႏိုင္သျဖင့္ ၀မ္းေလွ်ာ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္း၊အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊ မီးဖြားခ်ိန္ ေမြးလမ္းေၾကာင္း သန္႔ရွင္းေရး မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္အေရျပား၌ ယားနာမ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔အား၊ ယခုအခါ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္သျဖင့္၊ ေဒသက်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ Water Project သည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

The regional people in the Southern Shan State praised the Water Project and commended it as “More Precious and Rare than Gold”

Recognitions and Awards

KBZ Brighter Future Myanmar Foundation received Euromoney Achievement Award for CSR 2015 on September 15th for its life-changing Water Project and its broader commitments.

ထိုသို႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း Water Project စီမံကိန္းႀကီး၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ “ေရႊ” ထက္ရွားေသာ “ေရ” လိႈင္လႈိင္ ထြက္ရွိၿပီဟုပင္ ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚေျပာစမွတ္ျပဳၾကပါသည္။